General conditions NL

Algemene voorwaarden:

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Soft-O-Matic zijn de algemene voorwaarden van FENIT gedeponeerd ter Griffie van deĀ  Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing met uitzondering van de artikelen 12.2 en 12.3 (geschillen en mediation)

In afwijking hiervan worden geschillen welke tussen leverancier en client / opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen leverancier en client / opdrachtgever gesloten overeenkomst danwel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn beslecht door de civiele rechter. Indien de Rechtbank absoluut bevoegd is van het geschil kennis te nemen is bevoegd de rechtbank te Almelo.

FENIT AV 2003 NL